BilimKurguDizilerindeGörselveSanatsal Tasarım

 

 

Bilimkurgudizileri, genelliklegözalıcıhikayeleriveileriteknolojifikirleriyleön plana çıkar. Ama budizilerinbirdiğerkıymetliyönü, görselvesanatsaltasarımıdır. Hani o atmosferiyakalayan set tasarımı, karakterlerinkıyafetlerindesaklıdetaylar, özelefektlervetabii ki de renkseçimleri… İştetümbuunsurlar, birbilimkurgudizisinin ne kadarbaşarılıolacağınıbelirler. Hadi gelin, buönemlikonuyubirlikteelealalım.

Set TasarımınınGücü

Bir bilimkurgudizisiizlerkengenellikle ilk fark ettiğimizşey, mekânınnasıltasarlandığıdır. Yani, ana karakterlerimizgelecektebiruzaygemisinde mi, yoksa post-apokaliptikbirdünyadamıyaşamaktalar? Set tasarımı, hikayeningeçtiğievrenianlamamıziçinhayatiönemtaşır.

Örneğin, ‘Black Mirror’ dizisinidüşünelim. Her bölüm, farklıbirgeleceksenaryosunuanlatırken, set tasarımı o dünyanınkurallarınıveatmosferiniizleyiciyeaktarır. Eğerbölüm, teknolojinininsanilişkilerininasıldeğiştirdiğinianlatıyorsa, evlerveofislertamamendijitalleşmiş, duvarlardan dev ekranadönüşebilir. Yani aslında set tasarımı, izleyiciyehikayehakkındaönemliipuçlarıverir.

Muhteşembilimkurgudizileriiçin https://dizilla.club/dizi-turu/bilim-kurgu sayfasınagözatın.

KıyafetveAksesuarDetayları

Karakterlerin giydiğikıyafetlervetaşıdığıaksesuarlar, sadeceestetikbirseçimdeğil, aynızamandakarakterinkimliğivemotivasyonlarıhakkındabilgiverir. Bilimkurgudizilerindesıklıklagörülenfuturistiküniformalar, zırhlarveyatakılar, aslında o karakterintoplumiçindekiyerini, hattabelki de gelecektekievriminitemsileder.

Dikkatederseniz, kıyafetlerdesıklıklakullanılanrenklervemateryaller, diziningeneltemasıylauyumluolur. Örneğin, ‘Stranger Things’ dizisinde 80’lerin kıyafetleriveaksesuarları, izleyiciyedönemiyansıtmakiçinkusursuzbirşekildeseçilmiştir.

Özel EfektlerveBilgisayarGrafikleri

Bir bilimkurgudizisidüşününvehemenaklınızagelen ilk şeylerdenbirimuhtemelenözelefektlerolacaktır. İsterbiruzaygemisininhavalanışını, istersebiryaratığınsaldırısınıizliyorolalım, efektlervebilgisayargrafikleri, hikayenininandırıcılığıiçinoldukçaönemli. Ancakburada da işininceliği, efektlerinabartıyakaçmamasıvehikayeyleuyumluolmasıdır.

Bilimkurgudizilerindegörselefektlerindozukaçırılırsa, izleyicihikayedenkopabilir. Ancakdengelivedoğrubirşekildekullanıldığında, buefektlerdiziyiizlemeyiunutulmazbirdeneyimedönüştürebilir.

Renk veAydınlatmaSeçimleri

Bir setin, birkıyafetinveyabirefektinnasılgörüneceğikadar, hangi renklerinkullanılacağı da büyükbirönemtaşır. Renk seçimleri, genellikledizininruhhalini, atmosferinivegeneltemasınıyansıtır. Örneğin, karanlıkbirgeleceğianlatanbir dizi genelliklegri, siyahvekoyutonlarıtercihederken; dahaumutluvepozitifbirhikayeiçinparlakvecanlırenklerseçilebilir.

Bir bilimkurgudizisiningörselvesanatsaltasarımı, hikayeninkalitesiniveizleyiciüzerindekietkisinidoğrudanetkiler. Bir dizinin set tasarımındantutun, kıyafetveaksesuarseçimlerine, özelefektlerdenrenkveaydınlatmaseçimlerinekadar her detay, izleyiciiçinunutulmazbirdeneyimyaratmayıamaçlar. İştebuyüzden, birbilimkurgudizisiizlerkenbudetaylaradikkatetmek, hikayeninzenginliğinivederinliğinidaha iyi anlamamızaolanaktanır. Yani, sıradakidiziniziizlerkengözünüzüdörtaçın; kimbilirbelki de gözdenkaçanbirdetay, hikayeninanlamınıtamamendeğiştirebilir.

Written By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *